Voorwoord

Voor­woord

Het belangrijkste thema voor Elkien in 2015 was verbondenheid. Verbondenheid met onze stakeholders, met onze huurders en met onze kersverse ketenpartners.

Al ruim voordat de nieuwe Woningwet ons dit voorschreef, streefden wij naar participatie door stakeholders en huurders bij onze beleidsvorming. Wat dat betreft hoeven wij onze koers niet te wijzigen en kunnen we doorbouwen op de verbindingen die we de afgelopen jaren hebben gelegd. 

Verbondenheid ervaren we ook onderling als collega’s bij Elkien. 2015 is het jaar waarin de fusie tussen De Wieren en Elkien bijna geruisloos is verlopen. Het tekent de mentaliteit van de medewerkers van beide corporaties om met positieve intenties en aandacht voor elkaar prettig samen te werken. Daar ben ik oprecht trots op.

Vanuit verbondenheid hebben we grote stappen kunnen zetten. Er zijn belangrijke fundamenten gelegd waarop we verder kunnen bouwen aan Elkien als corporatie van de toekomst:

  • Optimalisatie. Het nieuwe primaire systeem dat vanaf januari 2016 in gebruik is, stelt ons in staat onze klanten betere service te bieden. Dat geldt ook voor ketensamenwerking, waarvoor de contracten in december 2015 getekend zijn.
  • Participatie. De implementatie van de nieuwe Woningwet bracht een nieuwe werkelijkheid waarbij stakeholders en huurdersorganisaties meer invloed hebben op ons beleid. De woonvisies van de gemeenten zijn sterk bepalend voor ons portefeuilleplan geworden. Tijdens participatieavonden gingen we in gesprek met huurders zodat ook zij de koers van Elkien mede kunnen bepalen.
  • Toewijzingsbeleid. De Woningwet schrijft voor dat we woningen passend moeten toewijzen. Door middel van enige aanpassingen in ons huidige beleid wordt ons woningbezit daar geschikt voor gemaakt. 

Over al deze onderwerpen kunt u in dit online jaarverslag meer lezen.

Behalve dat er fundamenten zijn gelegd, hebben we ook veel gerealiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van woningverbetering. De claim van de campagne ‘Elke dag een woning’ bleek zelfs aan de voorzichtige kant. In 2015 hebben we maar liefst 568 woningen opgeleverd en ook voor 2016 en de jaren daarna hebben we grote ambities op het gebied van woningverbetering. Duurzaamheid en innovatie zijn daarin de kernwoorden. 

De robuuste cijfers van Elkien bieden een goede uitgangspositie voor de uitvoering van ons portefeuilleplan dat vanaf 2016 richting geeft aan investeringen en onderhoud. Het portefeuilleplan is namelijk ambitieus geformuleerd en de oplopende ratio’s bieden gelegenheid om er een schepje bovenop te doen. Wezenlijke thema’s voor Elkien zijn betaalbaarheid en energieduurzaamheid van de woningportefeuille. Deze thema’s zijn in de portefeuille leidend voor de route naar 2030 om totale portefeuille betaalbaar en energieduurzaam te krijgen voor onze huurders. Om dit te realiseren is de komende jaren veel geld nodig. Dat betekent dat de ratio’s die in deze jaarrekening nog een doorlopende verbetering laten zien, bij uitvoering van het portefeuilleplan zullen stabiliseren op het huidige niveau. Elkien blijft daarmee financieel sterk maar investeert gelijktijdig fors in haar portefeuille om ook in de toekomst een goed verhuurbare portefeuille te hebben met  betaalbare woonlasten voor onze huurders.

Elkien staat er goed voor en hoewel de toekomst onvoorspelbaar is – wat doet een nieuw kabinet? – heb ik er alle vertrouwen in dat we zowel op de korte als op de lange termijn goed werk kunnen blijven doen voor huishoudens met lagere inkomens. Een beter woon- en leefklimaat in Fryslân; dat is een taak waar we ons met hart en ziel aan verbonden hebben.

drs. Alex Bonnema MBA
directeur-bestuurder