Passend toewijzen

Be­taal­baar­heid als norm

Betaalbaarheid als norm

Begin 2015 werden voor het eerst de hoofdlijnen geschetst van wat de Woningwet 2015 verstaat onder passend toewijzen van huurwoningen en konden wij inventariseren of – en hoe – we hieraan kunnen voldoen. De essentie van de Woningwet: herijken wie je doelgroep is en voor die groep zo goed mogelijk je werk doen.  

De nieuwe Woningwet bepaalt heel strikt dat woningcorporaties alleen nog maar dát mogen doen waar ze primair voor zijn bedoeld: woningen verhuren aan mensen met de laagste inkomens. Vanaf 1 juli 2015 gelden er twee wettelijke normen: we mogen nog maar 10% van onze woningen verhuren aan huishoudens met een inkomen hoger dan 34.911 euro (in 2016 is dat 35.753 euro) en mensen die recht hebben op huurtoeslag mogen alleen nog de goedkope huizen huren, dat wil zeggen met een huur tot 618 euro (in 2016 is dat 628 euro) voor gezinnen van drie of meer personen. Voor één- en tweepersoonshuishoudens geldt een maximale huur van 576 euro (586 euro in 2016). Deze regel is ingevoerd ter bescherming van huurders met de laagste inkomens en daarnaast wil de overheid het uitgekeerde bedrag aan huurtoeslag beperken.
 

Inventarisatie woningbezit

Uit een inventarisatie bleek dat er genoeg woningen vrijkwamen voor mensen die recht hebben op huurtoeslag, maar dat we wel te veel duurdere woningen verhuurden aan huishoudens met een laag inkomen. Tegelijk verhuurden we ook goedkope woningen aan huishoudens met een hoger inkomen. Als we daarmee doorgaan, moeten mensen die recht hebben op huurtoeslag langer op een betaalbare woning wachten. Elkien heeft daarom besloten dat huurders met recht op huurtoeslag voorrang krijgen bij de toewijzing van een goedkope woning. Pas als er binnen die groep geen belangstelling is voor de woning, krijgen woningzoekenden met een hoger inkomen een kans.

Na 1 januari 2016 krijgen woningcorporaties die meer dan 5% niet passend toewijzen een boete. Het beleid van Elkien is gericht op passend toewijzen.

Teleurstelling

Hoewel passend toewijzen de huurder beschermt tegen te hoge woonlasten, zijn sommige huurders teleurgesteld over de nieuwe regels. Mensen die hun zinnen hadden gezet op een woning in een bepaalde wijk en daar soms al lang voor ingeschreven stonden, komen daar opeens niet meer voor in aanmerking. We hebben dus wel het een en ander uit te leggen en dat doen we dan ook via de website, via e-mails en vooral in persoonlijke gesprekken. Vooral de medewerkers van het klantcontactcentrum staan voor de uitdaging de nieuwe, ingewikkelde regels uit te leggen. Omdat we al samen met collega corporatie Accolade een website hebben voor woningzoekenden hebben we de nieuwe regels gezamenlijk gecommuniceerd naar de woningzoekenden.
 

Woonlasten beperken

Woonlasten worden niet alleen bepaald door de huurprijs. Ook energiekosten spelen daarin een grote rol. Het beheersbaar houden van energielasten is een adequate manier om woonlasten binnen de perken te houden en tegelijkertijd een comfortabele woning te bieden. Elkien kiest hier vol overtuiging voor en heeft ketenpartners die zich hier ook sterk voor maken.

Een andere manier om de huurprijzen zo laag mogelijk te houden, is reductie van de eigen bedrijfskosten. Met dit proces zijn we al enige jaren bezig, maar we blijven kijken hoe processen slimmer, efficiënter en dus goedkoper kunnen. Met de implementatie van ons nieuwe primaire systeem in 2016 zetten we daarin weer een flinke stap.

Verbonden met onze doelgroep via een sociaal toewijzingsbeleid