Kengetallen

Ken­ge­tal­len

Aantal verhuureenheden in eigendom

Aantal verhuureenheden in eigendom
  2015 2014
Woningen in exploitatie 19674 19798
Eenheden in verzorgingshuizen 466 441
Eenheden Overige woongelegenheden 89 89
Parkeervoorzieningen 735 739
Commerciële ruimten 19 20
Maatschappelijke ruimten 86 88
Overige niet woongelegenheden 85 78
Totaal 21154 21253

Aantal koopeenheden

Aantal koopeenheden
  2015 2014
Koopwoningen in aanbouw 0 0
Koopwoningen in voorraad 0 2
Totaal 0 2
     
Aantal verhuureenheden in beheer 124 143
     
Totaal verzekerde waarde (x € 1.000.000) 1827 1877

Verhuur van woningen

Verhuur van woningen
  2015 2014
Huurachterstanden in % jaarhuur 0,82% 0,70%
Huurderving in % jaarhuur 1,78% 2,28%
Mutatiegraad 9,86% 10,00%

Financiële continuïteit

Financiële continuïteit
  2015 2014
Eigen vermogen 984001 925960
Voorzieningen 24471 23248
Balanstotaal 1652980 1593940

Winst- en verliesrekening

Winst- en verliesrekening
  2015 2014
Huren 112900 109793
Jaarresultaat na belastingen 58041 25105

Financiële ratio’s

Financiële ratio’s
  2015 2014
Interest coverage Ratio (ICR) 2,4 1,8
Debt service coverage ratio (DSCR) 1,4 1,2
Loan to Value (o.b.v. bedrijfswaarde) 56% 60%
Loan to Value (o.b.v. marktwaarde) 40% 41%
Solvabiliteit op basis bedrijfswaarde 45% 41%
Dekkingsratio 30% 29%
Efficiency ratio 44% 50%

*) voor 2014 zijn de gecombineerde cijfers van Elkien en de Wieren opgenomen. Zie paragraaf 4.4 van de jaarrekening voor verdere toelichting.