Interactie met stakeholders, huurdersorganisaties en huurders

Ge­deel­de vi­sie, Ge­deel­de ver­ant­woor­de­lijk­heid

Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet is de relatie tussen stakeholders en Elkien ingrijpend veranderd. Gemeenten hebben meer te zeggen over ons beleid en de afspraken die wij met de gemeenten maken, zijn echte prestatieafspraken. Nieuw aspect is bovendien dat bij het maken van de prestatieafspraken de huurdersorganisaties ook aan tafel zitten.

De gemeenten ontwikkelen een woonvisie waarop wij reageren met een bod waarin we onze bijdrage aan die visie omschrijven. Op basis daarvan worden de prestatieafspraken geformuleerd. Zo’n traject heeft Elkien in 2015 met twee gemeenten doorlopen: Leeuwarden en De Friese Meren. 
 

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken bestrijken een brede range. Het gaat over beschikbaarheid van de juiste woningen voor de juiste doelgroep, over kwaliteit van de woningen en over betaalbaarheid. Maar ook over sociale aspecten zoals huisvesting van bijzondere doelgroepen, over omgaan met huurachterstand en over leefbaarheid. In de gemeente Leeuwarden hebben Elkien en de gemeente samen met de huurdersorganisaties een woonvisie ontwikkeld waar sociale volkshuisvesting deel van uitmaakt. Elkien moet in 2016 vroeg in het jaar prestatieafspraken maken en stemt haar planning- en controlcyclus daarop af. Dat schept ruimte voor tussentijdse evaluaties en bijsturen als dat nodig is.
 

Huurdersorganisaties

Evenals de gemeenten hebben ook de huurdersorganisaties meer invloed gekregen. De wet heeft hen zowel meer bevoegdheden als verantwoordelijkheden gegeven, wat voor veel huurdersorganisaties een hele opgave is. Zij hebben niet meer alleen een adviserende of vragende rol, maar zijn nu ook verantwoordelijk voor het nakomen van gemaakte afspraken. Huurdersorganisaties organiseren bijvoorbeeld voorlichting aan huurders over zaken als duurzaamheid of het zoeken van oplossingen voor betalingsproblemen. Elkien heeft in 2015 eens per maand met de huurdersorganisaties aan tafel gezeten om over beleidsontwikkeling te praten en daarnaast heeft er op bestuurlijk niveau overleg plaatsgevonden, waarbij de huurdersorganisaties over een groot aantal onderwerpen adviesrecht hadden. 
 

Contact met de huurder

Interactie met stakeholders en huurdersorganisaties is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is de interactie met de huurder zelf. Die verbondenheid met de huurder komt het beste naar voren in de contacten die de adviseurs bewonerszaken, vaklieden, medewerkers van het klantcontactcentrum en straks ook online coaches dagelijks met de huurders hebben. Helaas hebben zij ook steeds meer te maken met (verbale en zelfs fysieke) agressie. 

Bijeenkomsten met huurders

In 2015 organiseerden wij door ons hele werkgebied negen avonden waarop huurders konden meedenken over de corporatie van de toekomst. Door stakeholdersinteractie willen wij de keuzes van huurders en stakeholders richtinggevend maken voor ons beleid. De afstandelijke corporatie moet weer meer de corporatie van de klant worden: ús Elkien. Wat vinden huurders belangrijk aan wonen in de toekomst? Hoe zien zij onze dilemma’s en beleidsthema’s? Welke keuzes zouden huurders en stakeholders maken en zijn de gevolgen daarvan aanvaardbaar? Huurders kwamen in groten getale naar deze bijeenkomsten en gaven hun mening over inspraak, dienstverlening, woongenot, leefbaarheid, solidariteit, betaalbaarheid, wooncarrière en de woning.

De verbindende schakel tussen stakeholders, huurdersorganisaties en Elkien is de huurder